ผู้ให้บริการสามารถปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเองทางช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ (กดที่นี่เพื่อปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน) โดยเว็บไซต์ได้แจ้งผลที่ตามมาและ/หรือผลที่คาดว่าจะเกิดหลังจากปิดการใช้งานบัญชีไว้ในหน้าดังกล่าวแล้ว

การระงับการใช้งานและการปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้โดยผู้อื่นที่ไม่ใช้เจ้าของบัญชี

เว็บไซต์สามารถระงับการใช้งานหรือปิดการใช้งานบัญชีได้หากโปรไฟล์ดังกล่าวมีพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายข้อห้ามต่อไปนี้

1. ผู้ใช้งานได้กระทำการละเมิดข้อตกลงใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์ อาทิเช่น การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การส่อเสียดเหยียดหยาม กลั่นแกล้ง หรือดูถูก เป็นต้น

2. ผู้ใช้งานกระทำการใดซึ่งอาจถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล (ฟิชชิ่ง) หรือการพยายามเผยแพร่ข้อมูลของตนไปยังผู้ใช้งานรายอื่นโดยที่ผู้ใช้งานรายอื่นไม่ต้องการ (สแปม) หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของเว็บไซต์

3. ผู้ใช้งานใช้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลอื่นมาสมัครใช้งาน หรือพบว่ามีการซื้อขายบัญชี ทั้งนี้เว็บไซต์มีสิทธิ์ดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

4. ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รับ เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจในเงื่อนไขข้อนี้ การกระทำที่ผิดเงื่อนไขในข้อนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งานเว็บไซต์หลายบัญชีเพื่อใช้จ้างบริการตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อหวังผลประโยชน์จากการส่งเสริมการขายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างบริการอย่างแท้จริง

5. เว็บไซต์ได้รับหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันว่าผู้ใช้งานมีความผิดจริงตามกฏหมายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการเผยแพร่บริการบนระบบเว็บไซต์ได้อีก

การตรวจสอบและการแจ้งเตือน

1. ในกรณีที่เว็บไซต์จำเป็นต้องทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีได้โดยการแสดงหลักฐานต่างๆ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้และสามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้

2. เว็บไซต์อาจเตือนผู้ใช้งานถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขข้อตกลงก่อนก็ได้ โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ หรือเป็นการแสดงบนหน้าเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้งาน

การเตือนดังกล่าวแม้ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบเว็บไซต์ แต่อาจส่งผลต่อการพิจารณาระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้งานดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์ต่อไป

Did this answer your question?